Gebruiksvoorwaarden van de Yuzzu website

Yuzzu N.V.,
Maatschappelijke zetel  : Havenlaan 86C bus 117 - 1000 Brussel - België, KBO nr. : BTW BE 0456.511.494 - RPR Brussel - bank 096-2241550-95 - Telefoon 02 505 67 00 - www.yuzzu.be - toegelaten bij K.B. van 30/06/1996 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (B.S. 31/07/1996) en bij K.B. van 22/05/2000 voor de takken 8, 9 en 13 (B.S. 16/06/2000) onder code 1455 door de Nationale Bank van België, gevestigd te B-1000 Brussel, Berlaimontlaan 14.

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de internetsite van Yuzzu (hierna 'gebruiker') wordt geacht te hebben ingestemd met deze gebruiksvoorwaarden van de internetsite van Yuzzu.

Gebruiksrechten en -verplichtingen


De inlichtingen die op de site worden verstrekt en de daar voorgestelde hulpmiddelen mogen door de gebruikers enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden, op een normale en redelijke manier en voor de doeleinden waarvoor ze ter beschikking worden gesteld.

Eigendomsrechten, met name inzake intellectuele eigendom


Elke gebruiker van de site erkent dat de inlichtingen, beelden en gegevens die in welke vorm ook op de site worden verspreid, de eigendom zijn en blijven van Yuzzu en/of haar providers en verbindt zich ertoe ze op geen enkele manier te publiceren, te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Yuzzu. Beoogd worden zowel de inhoud van de site en van de componenten ervan alsook de vorm, de voorstelling, de structuur en de "look & feel" ervan.

De al dan niet geregistreerde merken, benamingen en logo's die op de site voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van Yuzzu of van andere vennootschappen en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd.

Geen enkel gegeven van deze site mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van met name intellectuele eigendomsrechten aan de gebruiker van de site.

Aansprakelijkheid


Binnen de limieten van deze gebruiksvoorwaarden stelt Yuzzu haar site, de functionaliteiten ervan en de daarop vermelde inlichtingen, ter beschikking van de gebruiker. De gebruiker geeft zich rekenschap van het feit dat de meeste inlichtingen, gegevens, hulpmiddelen en functionaliteiten van de site van Yuzzu slechts toegankelijk zijn voor de prospecten en cliënten van Yuzzu die met Yuzzu een relatie hebben aangegaan en die zich tot de functionaliteiten en inlichtingen toegang kunnen verschaffen door middel van vertrouwelijke en persoonlijke codes die Yuzzu hen bezorgt. De Algemene Voorwaarden van Yuzzu en/of andere specifieke contracten die door Yuzzu met haar cliënten worden afgesloten, hebben voorrang op deze gebruiksvoorwaarden.

Yuzzu kan op ieder ogenblik beslissen haar site of de functionaliteiten, hulpmiddelen of inlichtingen die op haar site beschikbaar zijn, te wijzigen en kan ten opzichte van de gebruikers van de site geenszins aansprakelijk worden gesteld voor deze wijzigingen. Yuzzu verbindt zich overigens geenszins ertoe de producten en diensten die op haar site beschikbaar zijn te behouden en kan op ieder ogenblik beslissen de producten en diensten die op haar internetsite beschikbaar zijn te schrappen of te wijzigen, zonder ten opzichte van de gebruikers van de site enige aansprakelijkheid op te lopen.

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor elk gebruik van de site of van de inlichtingen die daarop zijn vermeld en niets op de site maakt er aanspraak op in de plaats te treden van de persoonlijke en doordachte bedenkingen van de gebruiker, noch van zijn technische en professionele kennis.

Yuzzu wijst elke aansprakelijkheid van de hand en biedt geen enkele garantie in geval van een onderbreking of een gebrekkige werking van haar site. Yuzzu wijst eveneens elke aansprakelijkheid van de hand voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers zouden kunnen oplopen ten gevolge van een toegang tot of een gebruik van haar internetsite, met name schade die aan hun computer of informaticasystemen wordt veroorzaakt door virussen die ondanks de verschillende voorziene beveiligingen niet konden worden opgespoord of vermeden.

Yuzzu oefent geen enkele controle uit op, en wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor, de internetsites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via eventuele hyperlinks die men op haar internetsite vindt, noch voor de inhoud en de inlichtingen die op deze sites zijn vermeld of de naleving van de reglementeringen die op deze andere sites van toepassing zijn. Yuzzu verschaft deze hyperlinks enkel voor het gemak van de gebruikers en heeft de inlichtingen of de software die men op deze sites vindt niet gecontroleerd, getest noch geverifieerd. De mogelijkheid om via deze hyperlinks naar andere internetsites te surfen, kan in geen geval worden beschouwd als een vorm van advies, noch als een goedkeuring door Yuzzu van de inlichtingen die men op deze site vindt. De gebruiker maakt van deze hyperlinks gebruik op zijn eigen risico en Yuzzu kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze hyperlinks. Elke hyperlink naar de site van Yuzzu of naar een pagina of gedeelte van de site, kan op een site van een derde maar worden ingevoegd met de uitdrukkelijke toestemming van Yuzzu.

Yuzzu kan overigens niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd op de site van derden.

Gebruik van cookies


Op deze website maken wij en onze digitale partners gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein gegevensbestand of tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone geplaatst wordt door een website wanneer u deze bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies met elk hun eigen doel.

Deze technieken kunnen uw persoonlijke gegevens aanwenden om uw surfervaring te verbeteren. Maar wees gerust, u houdt controle over uw persoonlijke gegevens. Uw cookie-instellingen kan u namelijk op ieder moment aanpassen.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de verschillende soorten cookies en over hoe u de instellingen kan aanpassen.

Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden, bevoegdheid en geldende wetgeving


Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Yuzzu op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de site van Yuzzu zijn die welke beschikbaar zijn en gepubliceerd worden op de site van Yuzzu de dag dat de site wordt geraadpleegd. De nietigheid of de ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel (en met name de vrederechter van het rechtsgebied waar de Havenlaan 86C bus117 in 1000 Brussel zetel van Yuzzu is gevestigd) als enige bevoegd.